Informatie project

Camera beveiligingsplan Bedrijvenpark Veesteeg

Noodzaak

Initieel is tijdens een algehele enquete vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gebleken dat onder veel ondernemers een gevoel van onveiligheid bestaat. Het aantal inbraken is weliswaar (nog) niet zo hoog, maar de recente inbraak bij Dubbelman Design en het oprollen van een wietkwekerij en overig overlast is het gevoel van onveiligheid wel aanwezig. Uit informatie van andere bedrijvenparken die we om advies hebben gevraagd is gebleken dat het aantal inbraken en overige overlast met 85% is verminderd (o.a. bedrijventerrein Westerhout en Bijsterhuizen) door inzet van een camera beveiligingssysteem. Ook in andere gemeentes worden convenanten gesloten door gemeente en ondernemers om hiermee de bedrijven terreinen beter te beveiligen.

Draagvlak van de leden

Aan alle leden van het bedrijvenpark is het plan voor camera beveiliging (wat in samenspraak met Politie, eem gespecialiseerde Politie beveiligings expert en MKB tot stand is gekomen) voorgelegd tijdens de jaarvergadering. Hierop hebben alle aanwezige leden aangegeven dat ze achter dit beveiligingsplan staan en hieraan hun financiële medewerking willen geven.

Opzet van het plan

Het plan wat is samengesteld na zorgvuldig overleg met politie en bestaat na evaluaties uit 13 (beeld en kenteken herkenning) camera’s die op centrale in/uitgangsposities van het gehele bedrijventerrein staan. (zie foto). In de toekomst is uitbreiding met camera’s en wellicht slagbomen bij het inrijden van de Onderstal en Expeditieweg nog gewenst maar gezien de kosten is dit nu nog niet haalbaar. Daarom is gekozen voor een opzet waarbij alle hoofd toegangs/uitgangswegen zijn voorzien van camera’s met nummerbord herkenning die gekoppeld zijn aan het landelijke politiesysteem RTR; Regionaal Toezicht Ruimte.

camera posities foto final.png

Kosten
Bij verschillende aanbieders zijn offertes opgevraagd voor de levering en plaatsing van de camera’s en alle benodigde hardware. Alle details zijn intussen verder uitgewerkt en de keus is gemaakt voor één leverancier. De jaarlijkse kosten van de beeld analyse en opslag zijn hierin ook meegenomen. Het systeem zal gaan werken op een extra door NDIX aan te leggen glasvezel netwerk wat op ons bestaand netwerk wordt aangesloten. Het totale kostenplaatje ziet er als volgt uit:

Financiering - Subsidies - Vergunning

De Rabobank heeft € 10.000 subsidie verstrekt voor dit project en daarnaast heeft de gemeente West Maas en Waal €5.000,= bijgedragen. Alle leden hebben in het afgelopen jaar conform het voorstel tijdens de ledenvergadering bijdragen betaald waarmee het project nu nog een tekort heeft van ongeveer € 20.000,=. Tijdens de ledenvergadering hebben 5 bedrijven aangegeven hiervoor een langdurige renteloze lening te willen verstrekken die op termijn mag worden terug betaald. Daarmee is het financiële plaatje rond en kan worden gestart met het project. Eind 2019 is de vergunning verstrekt door de omgevingsdienst/gemeente. Dit betekent dat vanaf nu alles in gang gezet kan worden en de verwachting is dat in 2020 het camera systeem kan worden gerealiseerd.

Dia5.JPG

presentatie 2020 bijdragen camera project.jpg